Archives

Identiteit 2.0

Dankzij Dynamo konden we een film maken rond identiteit met OKAN-leerlingen. (http://www.sintmartinusscholen.be/okan )

We willen graag de leerlingen de kans geven te tonen waar ze nu staan en waarvoor ze staan na 2 jaar onderwijs in Vlaanderen. Met de nieuwe OKAN-leerlingen gaan we op verkenning bij de leerlingen uit de eerste film. Hoe we dit zullen uitwerken zal het resultaat zijn van een co-creatief proces dat we samen met de jongeren doorlopen op een termijn van 3 maanden. Daarvoor verkennen we eerst samen met de leerlingen een aantal media-vormen (documentaire, interview, fictiedocumentaire, film, TV-reeks, reclame, stop-motion…). Daarna gaan we over tot het kiezen van een format en het schrijven van een scenario. De productie is de laatste stap. We werken samen met www.filmeducatie.be  die ons educatief ondersteunt bij het hele proces. CC Den Blank zorgt voor logistieke ondersteuning en voor de verspreiding en bekendmaking in Overijse van het eindproduct.

Persartikel identiteit 2

Identiteit 2.0 – projectbeschrijving

SPINSELS IN JE HOOFD

Wij wensen met de leerlingen van het vijfde jaar te werken rond geestelijke gezondheid en dit op een muzische manier.
Aandacht wordt besteed aan stress, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, faalangst, enz.. Wij beogen om met de leerlingen in dialoog te treden over dit thema in diverse lesonderdelen maar benaderen het ook via beeldtaal (film), dans- en dramalessen.

SPINSELS IN JE HOOFD – projectbeschrijving

Identiteit

Project voor OKANKLAS ( vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers)

Als wij het thema ‘IDENTITEIT’ naar voor schuiven is het evident dat wij OKAN-jongeren willen aansporen tot zelfreflectie over verleden, heden en toekomst en hoe zij zich daarbinnen zien functioneren. Emoties, talenten, ervaringen, hoop, … omzetten in filmtaal dwingt de leerlingen om dieper op deze materies in te gaan, om de eigen persoon innerlijk af te tasten en tegelijkertijd krijgen zij een taalbad. Wij gaan proberen om zoveel mogelijk het project in de Nederlandse taal te laten plaatsvinden.

Identiteit – projectbeschrijving

Private Peaceful

We willen met de school een groots theaterproject opstellen, anders dan de andere jaren, ter herinnering van WO I. Onze school heeft immers een decennialange traditie qua theaterproducties in het zesde jaar middelbaar onderwijs.
Maar bij deze editie willen wij graag gebruik maken van Dynamo3 om een extra-dimensie aan het project toe te voegen.
We zouden de leerlingen de kans willen bieden zich cultureel en kunstzinnig te ontplooien via theater, livemuziek, decor en techniek door het betrekken van gespecialiseerde externe partners. De bedoeling is dus dat de leerlingen zelf het project ten volle ontwikkelen maar zich kunnen bijscholen om te acteren, musiceren en de productie technisch op poten te zetten. Om dit te bereiken voorzien we de volgende acties:

Projectaanvraag

Typografie voor tieners

Iedereen is typograaf. Zonder het te beseffen, lezen we elke dag honderden woorden en miljoenen letters. Deze onbewuste letterbeleving zit diep verborgen in ons brein. Digitale lettervormen nemen het meer en meer over van ons handschrift. Maar wat doet dit met onszelf en met onze jongeren?
Tijdens het project “Typografie door Tieners” ervaren tieners voor het eerst aan den lijve wat letters met hen doen én wat zij zelf kunnen met letters. Dit gaat over de kracht en emotie van de lettervorm en de invloed van letters op onszelf en onze tieners.

Dynamoproject Typografie voor tieners

Abandoned places !

Het fotografisch project ‘Abandoned places’ wil niet alleen de technische, maar ook de kunstzinnige talenten van de leerlingen aanspreken.
In de vorming gaat er aandacht naar techniek, maar ook naar verantwoord artistiek werken rond fotografie.
Men leert oog te hebben voor de omgeving. Men fotografeert en verwerkt fotografisch materiaal tot sprekende beelden.
Men krijgt zicht op de voorwaarden waaraan goede foto’s moeten voldoen. Men maakt kennis met materialen en technieken, men leert gebruik te maken van natuurlijk of kunstmatig licht.
Een aantal fascinerende deelfacetten worden aangeraakt zoals morphing, urban camouflage, foto’s bewerken en of beschilderen, enz…
Er wordt vakoverschrijdend gewerkt! Leerlingen krijgen binnen andere vakken opdrachten die gerelateerd zijn aan het thema bvb. het maken van poëzie of verhalen bij foto’s, het beschrijven van foto’s in de lessen Frans, enz…

DYNAMOPROJECT ABANDONED PLACES

Perceptie, manipulatie, propaganda en WO1

Uit de “Krachtlijnen van het vak geschiedenis in de tweede graad ASO” (Bron: departement onderwijs)
‘Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Inzicht hierin wordt bestempeld als ‘historisch besef’. Daarom dient het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes met het oog op nieuwe situaties sterke beklemtoning. Daarom ook ligt bij geschiedenis de nadruk niet op het reproduceren van overgedragen kennis, maar op inzichtsverwerving en op het productief toepassen van die kennis en inzichten. Deze productieve toepassing wordt bestempeld als het betonen van een ‘historische attitude’.
Leerlingen dienen zich daartoe vaardigheden eigen te maken waarmee ze uiteenlopende informatie kunnen oproepen, hanteren en interpreteren en toepassen. Daarbij worden ze verondersteld historische begrippen en probleemstellingen in een breed tijds- en ruimtelijk kader aan elkaar te kunnen relateren. In de eindtermen wordt dit omschreven als de integratie van de opbouw van een historisch referentiekader en de studie van afzonderlijke samenlevingen.’

DYNAMOPROJECT PERCEPTIE, MANIPULATIE, PROPAGANDA EN WO1