Archives

Musical

We werken een musical uit waarbij de volledige school betrokken is. Zowel de leerlingen als het voltallige lerarenteam worden als een deelnemer aanzien. We trachten eveneens de ouders te betrekken. Wij leveren met onze musical een bijdrage aan de ontwikkeling en ondersteuning van sociale vaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen ervaringen opdoen in een ruimere context dan de klas. We willen de kinderen op vlak van communicatie, creativiteit en creatie meer ontwikkelingskansen bieden door hen concreet aan de uitwerking van een musical en dansshow te laten meewerken. De uiteindelijke uitwerking gebeurt stapsgewijs. Onze werkwijze steunt op het procesmatig werken. De voorbereidingen starten reeds in oktober, de uitwerking zal tijdens de laatste week van december plaatsvinden. Wij voorzien 4 toonmomenten, waardoor alle kijklustigen kans maken om het spektakel bij te wonen.

DYNAMOPROJECT MUSICAL